APEHL

Axudas

IG254 - NOVACIÓNS PARA O REFINANCIAMENTO DE DÉBEDAS CO IGAPE

23.04.2020

Tipos de apoio

En función da situación da débeda que se vaia novar, as operacións revestirán as seguintes modalidades:

1. Novación modificativa e, se for o caso, extintiva, de préstamos en vigor, para axustar o calendario de reintegro á capacidade de reembolso do titular. En todo o non modificado na novación mantense vixente o establecido no contrato inicial de préstamo.

2. Novación extintiva de préstamos vencidos, ou das cotas ou cantidades impagadas de préstamos en vigor. Poderán formalizarse tanto ...

Segundo tramo Liña de avais ICO

11.04.2020. Resolución de 10 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 10 de abril de 2020, polo que se instrúe ao Instituto de Crédito Oficial a pór en marcha o segundo tramo da liña de avais aprobada polo Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, e se establece que os seus beneficiarios sexan as pequenas e medianas empresas e autónomos afectados as consecuencias económicas do COVID-19.

IG257- PRÉSTAMOS AVALADOS PARA APOIAR ÁS PEMES E AUTÓNOMOS NO CONTEXTO DO ACTUAL BROTE DE COVID-19 (2020)

01.04.2020. O prazo de presentación comeza o 02/04/2020

Finalidade

Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de COVID-19.

Tipos de apoio

O Igape reavalará ata un máximo do 25 % do risco asumido polas SGR como primeiras avalistas.
O Igape subvencionará a fondo perdido un importe equivalente á suma dos xuros dos préstamos concedidos ao abeiro desta liña de financiamento
.

Beneficiarios ...

AVAIS ICO PEMES E AUTÓNOMOS PARA PALIAR OS EFECTOS ECONÓMICOS DO COVID-19

30.03.2020. O Consello de Ministros, na súa reunión do día 24 de marzo de 2020, adoptou un Acordo polo que se aproban as características do primeiro tramo da liña de avais do ICO para empresas e autónomos, para paliar os efectos económicos do COVID-19.

Descrición

Para facilitar o mantemento do emprego e paliar os efectos económicos do COVID-19, a liña de avais ten por obxectivo cubrir os novos préstamos e outras modalidades de financiamento e as renovacións concedidas por entidades ...

AXUDAS ICO SECTOR TURÍSTICO E ACTIVIDADES CONEXAS COVID 19/THOMAS COOK

     Para quen?

Autónomos e empresas con domicilio social en España que formalicen operacións na Liña ICO Empresas e Emprendedores, cuxa actividade estea dentro dun CNAE do sector turístico e actividades conexas segundo a relación de CNAE publicada.

As empresas e autónomos deberán cumprir os seguintes requisitos:

  • Non poderán figurar en situación de morosidade nos ficheiros de información sobre solvencia patrimonial e crédito.
  • Non poderán estar incursos nun procedemento de insolvencia colectiva nin reunir os requisitos para atoparse sometido ...

PROGRAMA BONO NOVA OPORTUNIDADE PERSOAS AUTÓNOMAS

a) Bono apoio: concederáselles unha axuda de 6.000 euros ás persoas que estivesen inscritas como demandantes de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego antes da data de solicitude ou da data de alta no Réxime especial de traballadores autónomos (RETA).

b) Bono formación: a persoa beneficiaria recibirá unha axuda de ata 6.000 euros para realizar un mínimo de 70 horas de formación nas seguintes materias: formación xerencial, xestión comercial ou financeira, mercadotecnia dixital ou sobre materias ...

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA MATERNIDADE/PATERNIDADE PARA TRABALLADORES/AS AUTÓNOMOS/AS

Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizado o seu período de descanso por nacemento no prazo do quince días seguintes á súa finalización, contraten unha persoa traballadora por conta allea para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral.

PROGRAMA BONO RENOVA (TRASPASO XERACIONAL)

PRAZO

Ata o 30 de setembro de 2020

PROGRAMA DO EMPREGO AUTÓNOMO

Serán beneficiarias aquelas persoas desempregadas que causen alta no réxime especial de autónomos entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.