APEHL

Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: ASOC. PROV. DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA E TURISMO DE LUGO Dir. Postal: C/RAMÓN MONTENEGRO, 15-ENTLO. 27002-LUGO

Teléfono: 982226912

Correo electrónico: comunicacion@apehl.org

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es socio:

 

Trataremos os seus datos co fin de:

-Posibilitar a adecuada xestión da relación coa Asociación, a correcta prestación dos servizos da mesma; así como a xestión administrativa e contable.

-O envío de circulares informativas dos eventos da Asociación, información relacionada co sector, información relativa aos convenios de colaboración, así como formularios e/ou enquisas.

-Publicitar a inclusión dos establecementos adheridos a través de diferentes medios de comunicación, páxina web e redes sociais.

 

Se es alumno:

Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a axeitada participación na acción formativa; así como a súa xestión administrativa e contable.

 

Se es participante dun evento (xornada/concurso/outros):

  • Tratamos os datos coa finalidade de posibilitar a axeitada xestión e participación do evento, a entrega de premios; así como dar publicidade da imaxe dos premiados nos medios de comunicación, páxina web e redes sociais.

 

Si cubriches un cupón de votación:

  • Tratamos os datos coa finalidade de posibilitar a xestión do sorteo e a entrega de premios; así como dar publicidade da imaxe dos premiados nos medios de comunicación, páxina web e redes sociais.

 

Si contactaches a través da web:

Tratamos a información coa finalidade de xestionar a consulta, queixa, suxerencia e/ou reclamación.

 

Se es candidato:

Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a un posto vacante na Asociacion e/ou formar parte da bolsa de emprego da Asociación.

 

*As finalidades marcadas por un asterisco son un requisito necesario para xestionar o tratamento de datos indicado, en caso de non facilitalos ou autorizar o seu uso pode dar lugar a posibles consecuencias.

 

Tempo

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentras se manteña a relación coa Asociación e non se solicite a súa supresión por parte do interesado; a excepción dos sorteos, onde os datos persoais serán destruídos unha vez realizado o mesmo. Tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto á prescrición de responsabilidades.

 

Lexitimación

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Baseámonos no consentimento do interesado e/ou a execución do encargo realizado.

 

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:

 

Se es socio:

-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.

-Empresas de mensaxería coa finalidade de servizo de entrega de mercancías.

-Empresas de informática coa finalidade de mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

-Empresas con convenio de colaboración co fin de identificar aos socios.

-Empresas de formación coa finalidade da xestión e impartición da acción formativa.

-Empresas de comunicación e marketing coa finalidade da xestión e publicación das guías da Asociación.

-Entidades das que forma parte a Asociación (Confederación de Empresarios de Lugo, Federación Española de Hostelería, Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, entre outras).

 

Se es alumno:

-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.

-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

-Empresas de transporte coa finalidade de servizo de mensaxería.

-Empresas de formación coa finalidade da xestión e impartición da acción formativa.

-Empresas colaboradoras para realizar as prácticas non laborais.

 

Se es participante dun concurso:

-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.

-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.

-Empresas de transporte coa finalidade de servizo de mensaxería.

-Empresas de comunicación e marketing coa finalidade da xestión publicitaria do evento ou premio entregado.

-Calquera outra empresa relacionada coa Asociación que axude a xestionar de maneira correcta o evento.

 

Se cubriches un cupón de votación:

-Empresas de comunicación e marketing coa finalidade da xestión publicitaria do evento ou premio entregado.

 

De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

 

Derechos

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

 

Calquera persoa ten dereito a ter confirmación sobre se na ASOC. PROV. DE EMPRESARIOS DE HOSTALERÍA E TURISMO DE LUGO estamos tratando datos persoaiss que lles concirnan, ou non.

Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidade dos datos.

Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimentos que nos outorgara nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

 

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en C/RAMÓN MONTENEGRO,15-ENTLO 27002 LUGO (Lugo).

Procedencia

Como obtivemos os seus datos?

 

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou do seu representante legal.

 

A categoría de datos que se empregan de forma xeral na Asociación son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.

-Datos bancarios: para a domiciliación do pago.

-Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

 

Ademais se es alumno ou participas nunha acción para a promoción do emprego:

-Características persoais.

-Circunstancias sociais.

-Académicos e profesionais.

-(Ocasionalmente) Datos especialmente protexidos: discapacidade.

 

Ademais se es candidato ou estás na bolsa de emprego:

-Características persoais.

-Circunstancias sociais.

-Académicos e profesionais.

 

Ademais se participas nunha actividade infantil:

-De identificación: nome e apelidos dos participantes.

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail dos pais/nais e representantes legais dos participantes.

-(Ocasionalmente) Datos especialmente protexidos: alerxias/intolerancias.

 

Ademais se nos concedes o teu consentimento ou participas nalgunhas das nosas actividades (nas que te informamos previamente):

-Audiovisuais: imaxe e/ou vídeo.