APEHL

None

DOG Nº 129 do 07 de xullo de 2023.

Obxecto
Fomentar o emprendemento feminino en Galicia.

Liñas de axuda

-Liña Emprende

lncentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

Requisitos LE:
a) O inicio da actividade económica para a cal solicita a axuda ten que producirse no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes ao amparo desta convocatoria, ambos os incluídos.

b) Ten que supor a creación dos postos de traballo de todas as promotoras.

c) As promotoras antes do inicio da actividade laboral deben estar desempregadas. No caso de empresas constituídas por máis dunha promotora, esta condición deberá cumprila, como mínimo, o 50 % das promotoras.

d) O alta de todas as promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidad de colexio profesional deberá formalizarse no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes ao amparo desta convocatoria, ambos os incluídos.

e) Non ter desenvolvido actividade empresarial na mesma actividade económica no tres anos inmediatamente anteriores á data de efectos do alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou na mutualidad de colexio profesional da nova actividade para a cal se solicita a axuda.

Contía da axuda LE:
Determínase en atención ao número de postos de traballo creados con carácter estable para mulleres, por conta propia ou por conta allea, de acordo coa seguinte escala:
a) Incentivo de 10.000 euros ás empresas que cren o posto de traballo da promotora.

b) Incentivo de 16.000 euros ás empresas que cren dous postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

c) Incentivo de 20.000 euros ás empresas que cren tres postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

d) Incentivo de 22.000 euros ás empresas que cren catro ou máis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

-Liña Activa
Incentivos para favorecer a reactivación, a consolidación de empresas constituídas por mulleres, ou a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade, dirixidas a paliar unha situación económica adversa, e que resulten necesarias para o mantemento do emprego por conta propia e por conta allea, así como para alcanzar o necesario equilibrio empresarial e asegurar a súa pervivencia, consolidación e mellora. En ningún caso ditas medidas poderán consistir na destrución do emprego existente por conta propia e allea.

Requisitos LA:
a) No mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes, debe acreditarse un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial. Entenderase cumprido este requisito cando existan períodos de inactividade que en total non superen o tres meses.

b) Os proxectos de reactivación e consolidación ou de mellora deberán recollerse no plan de negocio empresarial, consistindo nalgunha das medidas establecidas.

c) Manter ou incrementar o número de postos de traballo por conta propia ou por conta allea preexistentes na empresa.

d) O alta na Seguridade Social das traballadoras que ocupen os novos postos de traballo creados a consecuencia do proxecto de reactivación ou mellora, para que poidan ser tidas en conta aos efectos desta convocatoria, deberá formalizarse no prazo comprendido desde o 1 de agosto de 2022 e até, como máximo, a data de finalización do prazo de xustificación da axuda.

Contía dos incentivos LA:
a) Incentivo de 8.000 euros ás empresas que manteñan o posto de traballo da promotora.

b) Incentivo de 12.000 euros ás empresas con dous postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

c) Incentivo de 14.000 euros ás empresas con tres postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

d) Incentivo de 17.000 euros ás empresas con catro ou máis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.
 

-Liña ITEF:
Incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e que supoñan a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea.

Requisitos LITEF:
a) O inicio da actividade económica ten que producirse no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e a data do fin do prazo de presentación de solicitudes ao amparo desta convocatoria, ambos os incluídos.

b) A actividade, proceso, produto ou servizo que vaian desenvolver debe ter un claro carácter innovador, con alto contido científico ou tecnolóxico, ter como obxectivo principal a aplicación de desenvolvementos tecnolóxicos no ámbito produtivo, de novo coñecemento aplicado, de resultados do avance científico e de I+D+i, ou nos cales a presenza de elementos intangibles xeradores de valor sexa especialmente importante.

c) Ten que supor a creación dos postos de traballo de todas as promotoras.

d) As promotoras antes do inicio da actividade laboral deben estar desempregadas. No caso de empresas constituídas por máis dunha promotora, esta condición deberá ser cumprida, como mínimo, polo 50 % das promotoras.

e) O alta das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidad de colexio profesional deberá formalizarse no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes ao amparo desta convocatoria, ambos os incluídos.

f) Como mínimo, a promotora ou unha delas, cando sexan varias, debe ser unha persoa con titulación universitaria relacionada co ámbito da ciencia, do coñecemento ou da tecnoloxía en que se basea a iniciativa empresarial. Ademais, en todo caso, ten que gardarse a proporción dunha persoa con titulación universitaria por cada catro postos de traballo creados.

g) Non ter desenvolvido actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data de efectos do alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou na mutualidad de colexio profesional da nova actividade para a cal se solicita a axuda.

Contía dos incentivos LITEF:
a) Incentivo de 18.000 euros ás empresas que cren o posto de traballo da promotora.

b) Incentivo de 27.000 euros ás empresas que cren dous postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

c) Incentivo de 32.000 euros ás empresas que cren tres postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

d) Incentivo de 42.000 euros ás empresas que cren catro ou máis postos de traballo para mulleres, por conta propia ou por conta allea con contrato indefinido, incluíndo o da promotora ou promotoras.

-Liña Concilia:
Axuda complementaria das liñas Emprende, Activa e ITEF para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea. Os incentivos previstos para esta axuda só poderán concederse aquelas empresas que os soliciten expresamente e que resulten beneficiarias de subvención por calquera das liñas Emprende, Activa ou ITEF previstas nesta convocatoria. A modalidade Concilia-promotoras consiste nun incentivo de 3.000 euros por empresa, sempre que forme parte dela algunha promotora con filla/s ou fillo/s que na data de finalización do prazo de xustificación da axuda sexan menores de tres anos.
A modalidade Concilia-persoas traballadoras por conta allea consiste nun incentivo, por importe máximo de 5.000 euros por empresa, sempre que se solicite expresamente e óptese por un dos seguintes supostos:

a) Formalización dun acordo ou pacto de conciliación para todo o persoal da empresa, coas persoas traballadoras ou representantes sindicais e vinculante para as partes, ou ter un plan de igualdade vixente, para a implantación de novos sistemas de organización do traballo para favorecer a conciliación e a corresponsabilidade, que conteñan medidas que permitan unha maior adaptación dos tempos de traballo e a flexibilización horaria para as persoas traballadoras por conta allea e que non estean xa recollidas como obrigatorias na lexislación vixente. Neste suposto o incentivo será de 4.000 euros por empresa.

b) Empresas que asinen acordos de teletrabajo, formalizados de maneira individual, co persoal vinculado á empresa con contrato laboral. O incentivo neste caso será de 1.000 euros por persoa traballadora por conta allea cun máximo de 5.000 euros por empresa.

Aos efectos desta resolución, considerarase teletrabajo aquel que se preste no domicilio da persoa traballadora ou no lugar elixido por esta como mínimo o 30 % da xornada nun período de referencia de tres meses.

Persoas beneficiarias
As empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen o seu plan Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e a data do fin do prazo de presentación de solicitudes.
A actividade mercantil pode ser realizada por empresarias individuais, sociedades civís, comunidades de bens ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais, as cooperativas de traballo asociado e as sociedades profesionais.
Nas empresas de tipo societario, a administración da empresa ten que exercela mulleres e o capital social estar maioritariamente subscrito por mulleres, no caso de pequenas empresas, e integramente subscrito por elas cando se trate de microempresas.
Excepcionalmente, no caso da liña ITEF, calquera que sexa o tamaño da empresa, admitirase a participación de persoas que colaboraron no desenvolvemento do proxecto de investigación basee da iniciativa empresarial, sempre que a maioría do capital social sexa titularidade das mulleres emprendedoras e a administración da empresa exérzana mulleres.
Todas as promotoras das empresas beneficiarias das axudas, con independencia do seu grao de participación no capital social da empresa, deben estar de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidad de colexio profesional e estar vinculadas laboralmente á empresa, desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

Prazo de presentación
Desde o 08/07/2023 ata o 07/08/2023.

Descargar documentación